Research Findings

Research Findings (2018)
Application of protoplast technology to CRISPR/Cas9 mutagenesis: from single‐cell mutation detection to mutant plant regeneration
Faculty
Kuo-Chen Yeh Yu-Liang Yang Hsin-Hung Yeh Lie-Fen Shyur Tzyy-Jen Chiou Yee-yung Charng Wen-Chin Yang Pei-Wen Hsiao Ming-Tsair Chan Su-Chiung Fang Yet-Ran Chen Ho-Ming Chen Ming-Jung Liu Der-Fen Suen Cheng-Hsun Ho Yao-Cheng Lin Masashi Yamada Yu-Ling Lin Jer-Young Lin Tai-Na Wu Hui-Ming Chen Yun-Chu Chen Choun-Sea Lin Swee-Suak Ko Yu-Chuan Liang Chii-Gong Tong Lin-Yun Kuang Sychyi Cheng
";