Albumin fibrillization induces apoptosis via integrin/FAK/Akt pathway


Huang CY, Liang CM, Chu CL, Liang SM* (2009) Albumin fibrillization induces apoptosis via integrin/FAK/Akt pathway BMC Biotechnology, 0.376388889

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心