PECT1 , a rate‐limiting enzyme in phosphatidylethanolamine biosynthesis, is involved in the regulation of stomatal movement in Arabidopsis


Negi Juntaro, Obata Tomoki, Nishimura Sakura, Song Boseok, Yamagaki Sho, Ono Yuhei, Okabe Makoto, Hoshino Natsumi, Fukatsu Kohei, Tabata Ryo, Yamaguchi Katsushi, Shigenobu Shuji, Yamada Masashi, Hasebe Mitsuyasu, Sawa Shinichiro, Kinoshita Toshinori, Nishida Ikuo, Iba Koh (2023-04) PECT1 , a rate‐limiting enzyme in phosphatidylethanolamine biosynthesis, is involved in the regulation of stomatal movement in Arabidopsis The Plant Journal, 1, 1-12

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心