DNA-free CRISPR-Cas9 gene editing of wild tetraploid tomato Solanum peruvianum using protoplast regeneration


Lin Choun-Sea, Hsu Chen-Tran, Yuan Yu-Hsuan, Zheng Po-Xing, Wu Fu-Hui, Cheng Qiao-Wei, Wu Yu-Lin, Wu Ting-Li, Lin Steven, Yue Jin-Jun, Cheng Ying-Huey, Lin Shu-I, Shih Ming-Che, Sheen Jen, (Lin Yao-Cheng)* (2022) DNA-free CRISPR-Cas9 gene editing of wild tetraploid tomato Solanum peruvianum using protoplast regeneration Plant Physiology, 188(4), 1917-1930

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心