The location and translocation of ndh genes of chloroplast origin in the Orchidaceae family


Lin CS, Chen JJ, Huang YT, Chan MT, Daniell H, Chang WJ, Hsu CT, Liao DC, Wu FH, Lin SY, Liao CF, Deyholos MK, Wong GK, Albert VA, Chou ML, Chen CY, Shih MC (2015) The location and translocation of ndh genes of chloroplast origin in the Orchidaceae family Scientific reports, 5, 9040

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心