Microbial transformations of isosteviol


Hsu FL, "Hou CC", Yang LM, Cheng JT, Chi TC, Liu PC, Lin SJ (2002) Microbial transformations of isosteviol Journal of Natural Products, 65(3), 273-7

電話:+886-2- 2651-5910 傳真:+886-2-2651-5600

地址:台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院農業生物科技研究中心