Adjunct Investigators

sheng-Yang Wang
sheng-Yang Wang

Professor
Herbal Medicine Research

Shih-Shun Lin
Shih-Shun Lin

Professor
Integrative Plant Stress Biology

Je-Ruei Liu
Je-Ruei Liu

Professor
Enzyme Biotechnology

Mong-Hsun Tsai
Mong-Hsun Tsai

Professor
Herbal Medicine Research
Molecular Vaccine Technology

Shau-Ping Lin
Shau-Ping Lin

Professor
Herbal Medicine Research
Molecular Vaccine Technology

Li-Ying, Sung
Li-Ying, Sung

Professor
Herbal Medicine Research
Molecular Vaccine Technology

Chi-Te LIU
Chi-Te LIU

Professor
Enzyme Biotechnology

Jen-Chih Chen
Jen-Chih Chen

Associate Professor
Integrative Plant Stress Biology

Shu-Han Yu
Shu-Han Yu

Assistant Professor
Herbal Medicine Research
Molecular Vaccine Technology